Зразок: типовий договір дарування будинку в місті чи селі

Відповідь на запит, де можна скачати зразок договору дарування будинку, квартири, садиби, земельної ділянки тощо:

Місто "____" ____________ 200___р.
Сторони:
Дарувальник в особі Х (офіційна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи), що діє на підставі Х (статуту, довіреності, положення, ін.), з одного боку,
та Обдаровуваний в особі Х (офіційна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи), що діє на підставі Х з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору.
1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному у власність майно, склад якого, а також порядок та умови передачі, визначаються цим Договором.
1.2. Предметом дарування за цим Договором є таке майно: Х, Х….
1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому за правом приватної власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи будь-яким іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений жодним іншим способом, передбаченим чинним законодавством Україні.
1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі Х.
1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі Х грн. ХХ коп.

2. Термін, порядок передачі та прийняття предмета дарування.
2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом Х днів з моменту
укладення цього Договору.
2.2. Передача предмета дарування здійснюється таким чином: Х.
2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний).
2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент його прийняття (нотаріального посвідчення, державної реєстрації цього Договору тощо).

3. Права та обов’язки сторін.
3.1. Обов'язки Дарувальника:
3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.
3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому вади предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб.
3.1.3. Відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, у тому разі якщо він не повідомив про відомі йому вади або особливі властивості предмета дарування.
3.2. Права Дарувальника:
3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.
3.3. Права Обдаровуваного:
3.3.1. У разі настання терміну передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.
3.3.2. Вимагати відшкодування шкоди, завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, в разі коли Дарувальник, якому було відомо про вади або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них Обдаровуваного.

4. Відповідальність сторін.
4.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше Х календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. Строк дії Договору та інші умови.
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням письмового документу.
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішено шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
5.4. Даний Договір укладено у двох (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

Місцезнаходження та реквізити (підписи) Сторін:

ЗНАЙТИ ЧИ СКАЧАТЬ ПОДІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, ФОТО:0 comments:

Дописати коментар

 
 
 

Як називають Полісся?

Поліщуки часто кажуть Полісьсе чи Палесьсе, східні слов'яни та казахи звуть Палессе, Полесье. Словаки та норвежці називають Polesie, чехи - Polesí, південні слов'яни - Polissja чи Полесие, Полесия, Полесје. Литовці іменують Polesė. Німці й шведи звуть Polesien, голандці - Polesië, латиши Poļesje, французи - Polésie. Англійці, італійці, іспанці, фіни - Polesia, рідше Polissia. Норвежці та естонці кажуть Polesje, греки Πολεσία, деякі євреї - פּאָלעסיע, вірмени Պոլեսիե, тайці โปเลเซีย, японці ポリーシャ, корейці 폴레시아, ті, кого найбільше звуть 中文, а турки як завжди - Polesiye.

Екскурсійні тури

Праліси Поліського заповідника | Містичне Камінне село | Чернігів незвичайний | Поліська вузькоколійка "Кукушка"

ВАШІ СТАТТІ

Ви живете на Поліссі чи маєте цікаві матеріали з історії поліського краю? ІЦ Полісся шукає регіональних дописувачів: студентів і журналістів, краєзнавців, істориків, усіх, хто бажає опублікувати свої авторські матеріали - новини, розвідки, дослідження. Особливо розшукуються небайдужі автори у містах: Рівне, Чернігів, Малин, Сарни, Ковель, Ніжин. Зголошуйтесь: icpolissya@gmail.com
 
Copyright © 2009-2022 ІЦ Полісся